اعضاء محترم مرکز تحقیقات ارتوپدی

 

 


اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات ارتوپدی


 

 

         

        دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

      رئیس مرکز تحقیقات ارتوپدی

          استاد ارتوپدی

         رزومه پژوهان

              

 

         

دکتر امیررضا کچویی      

معاون مرکز تحقیقات ارتوپدی    

استادیار ارتوپدی     

رزومه پژوهان 

 

دکتر فرزاد امیدی کاشانی

دانشیار ارتوپدی

رزومه پژوهان 

 

 

 

 

دکتر علی مرادی

استادیار ارتوپدی

رزومه پژوهان

 

 

 

دکتر حسین نگهبان سیوکی

استاد فیزیوتراپی

رزومه پژوهان 

 

 

 

اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات ارتوپدی  

 

 

 

 

دکتر هادی مخملباف

دانشیار ارتوپدی

رزومه پژوهان 

 

دکتر سید رضا مظلومی

استاد ارتوپدی

رزومه پژوهان 

 

 

دکتر علیرضا موسویان

استادیار ارتوپدی

رزومه پژوهان

 
 

 

                        

                    دکتر احسان واحدی

                    استادیار ارتوپدی

                   رزومه پژوهان

 

 

  

            

       دکتر علی پارسا       

      استادیار ارتوپدی     

        رزومه پژوهان         

 

 

 

 

 

دکتر علی بیرجندی نژاد

دانشیار ارتوپدی

رزومه پژوهان

 

 

 

 

 
 

 

               

           دکتر علی مرادی

                 دکترا مهندسی بافت

         رزومه پژوهان

 

 

 

 

دکتر علی موسوی شائق

دکترا مهندسی مکانیک

رزومه پژوهان 

 

 

 

 

 

 

دکتر امید شاهپری

دکترا ارتوپدی 

رزومه پژوهان

 

منوی اصلی