تجهيزات مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي

 

 
 
تجهيزات مركز تحقيقات جراحي ارتوپدي :
 
 
 

1. ست آرتروسكوپي مفصل شانه

2. ست آرتروسكوپي مفصل زانو
3. ست هاي آرتروپلاستي
4. دستگاه CPU
5. ست آرتروپلاستي
6. ست بازسازي ACL
 
 
 

منوی اصلی