اختراعات

1. آتل تراکشن دینامیک ............................................................... گواهی اختراع

2. فیکساتور خارج بدنی لغزنده شکستگی های هیپ............................ گواهی اختراع 

3. پلاک قلابدار برای تثبیت دکمپرشن بین قطعات شکستگی................... گواهی اختراع

4. دستگاه جااندازی هوشمند استخوان ............................................ گواهی اختراع 

منوی اصلی