پرسشنامه های فارسی ولیدیت شده مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پرسشنامه های شانه

پرسشنامه های دست

پرسشنامه های زانو

پرسشنامه های لگن

 ASES               

            

OES              

         

 KOOS          

                

 CHART  

    

 OSS           

    

 MICHIGAN    

   

 KSS          

    

 HADS  

      

 SST         

    

 MAYO WRIST

                               

 KPS        

      

 HHS        

      

UCLA           

   

 

DASH    

     

 

LYSHLOM SCORE    

          

 HOOS         

       

 

 MAYO ELBOW  

     

 OKS                    

     

 
 

TENNIS ELBOW

               

 

WOMAC SCORE  

      


 
   

 IKDC