اعضاء محترم مرکز تحقیقات ارتوپدی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 


                                                         اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات ارتوپدی


 

 

                      

                   

          دکتر محمد حسین ابراهیم زاده

          رئیس مرکز تحقیقات ارتوپدی

                     استاد ارتوپدی

                               رزومه پژوهان

               رزومه علمی و پژوهشی

        

          

      دکتر امیررضا کچویی      

     معاون مرکز تحقیقات ارتوپدی    

     استادیار ارتوپدی     

 رزومه پژوهان 

 رزومه علمی و پژوهشی

 

دکتر فرزاد امیدی کاشانی

دانشیار ارتوپدی

رزومه پژوهان 

 رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

دکتر علی مرادی

استادیار ارتوپدی

رزومه پژوهان

رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

دکتر حسین نگهبان سیوکی

استاد فیزیوتراپی

رزومه پژوهان 

رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

                                                    اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات ارتوپدی  

 

 

 

 

دکتر هادی مخملباف

دانشیار ارتوپدی

رزومه پژوهان 

 رزومه علمی و پژوهشی


دکتر سید مهدی مظلومی

     استاد ارتوپدی

   رزومه پژوهان 

    رزومه علمی و پژوهشی

 

 

دکتر علیرضا موسویان

   استادیار ارتوپدی

       رزومه پژوهان

   رزومه علمی و پژوهشی

 
 

      

           دکتر علی مرادی

        دکترا مهندسی بافت

             رزومه پژوهان

       رزومه علمی و پژوهشی

 

 

دکتر علی موسوی شائق

 دکترا مهندسی مکانیک

         رزومه پژوهان 

  رزومه علمی و پژوهشی

  

 

دکتر علی بیرجندی نژاد

     دانشیار ارتوپدی

        رزومه پژوهان

رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 
 

 

          

       دکتر احسان واحدی

         استادیار ارتوپدی

           رزومه پژوهان

       رزومه علمی و پژوهشی

 

         

 

            

       دکتر علی پارسا       

      استادیار ارتوپدی     

      رزومه پژوهان    

رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 

 

دکتر امید شاهپری

دکترا ارتوپدی 

رزومه پژوهان

رزومه علمی و پژوهشی

 
 

 

 

 

دکتر سیدهادی سیدحسینیان

استادیار ارتوپدی

رزومه پژوهان

رزومه علمی و پژوهشی