پژوهشگران پسادکتری مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   


 

  دکتر جواد اسماعیل زاده

  دکتری مهندسی بیومتریال 

                                    رزومه                                                           

 

 

 

               

  دکتر امید فخرائی

                                    دکتری مهندسی بیومتریال                                                                                                                                  رزومه